Hvad laver Globale Skolepartnerskaber?

Globale Skolepartnerskabers langsigtede formål er at skabe globale medborgere.

Hvorfor?

Fordi det allerede er et vilkår, at vi er del af en global verden, og derfor er et bredt globalt udsyn og en grundlæggende forståelse af globale sammenhænge og vores indbyrdes forbundethed på tværs af grænser en nødvendig forudsætning for at kunne begå sig i verden i dag.

Vi forstår globalt medborgerskab som mere end det at tilegne sig viden og sprogfærdigheder. Det handler også om at kunne rumme forskelligheder, at sætte spørgsmålstegn ved egne værdier og forforståelser og at skabe forståelse blandt unge mennesker for globale sammenhænge og for deres muligheder for selv at spille en aktiv rolle i det globale samfund.

Uddannelse til globalt medborgerskab:

  • Styrker evnen til at træffe kvalificerede beslutninger og at handle i en globaliseret verden
  • Styrker den interkulturelle forståelse og evne til at samarbejde på tværs af landegrænser og kulturer
  • Gør det globale velkendt og dermed mindre skræmmende og mere brugbart
  • Fremmer elevernes demokratiske dannelse til selvstændige og kritiske medborgere i en global kontekst og inspirerer til at tage aktivt ansvar for den globale verden, de er del af
Foto: Lone Thoft

I et erhvervsmæssigt perspektiv er uddannelse til globalt medborgerskab dermed også med til at forbedre den enkeltes internationale jobmuligheder, sikre danske virksomheder internationalt orienterede medarbejdere og give det danske arbejdsmarked og samfund et globalt udsyn, som vil gøre det mere attraktivt for udenlandsk arbejdskraft.

Hvordan?

Vores tilgang til at skabe et bredt globalt udsyn i uddannelsessystemet er fokuseret på at fremme etableringen af globale skolepartnerskaber.

Et skolepartnerskab er en metode til at indarbejde globalt udsyn i undervisningen inden for de eksisterende læreplaner. Partnerskaber er ligeværdige, langsigtede og undervisningsbaserede samarbejder mellem skoler og retter sig mod både grundskoler og ungdomsuddannelser. Vi ønsker at fremme partnerskaber mellem skoler i Danmark og skoler i den del af verden, som danske unge normalt ikke eksponeres for, den såkaldt ikke-vestlige verden.

I Danmark har internationaliseringsindsatsen hidtil været afgrænset til samarbejder med EU-landene samt få andre OECD-lande (USA og Canada). I Globale Skolepartnerskaber mener vi, at det har en pædagogisk merværdi at samarbejde med lande uden for Europa, fordi der er læring i at få egne værdier og antagelser udfordret, i at opleve samhørighed på tværs af vidt forskellige lande og kulturer, og fordi det giver mulighed for at beskæftige sig med globale temaer i et ikke blot europæisk men sandt globalt perspektiv. Udviklingen i verden går så stærkt, at danske unge må kunne interagere med folk fra mange forskellige lande – og hvilke lande der står højest på den økonomiske agenda om 5 eller 10 år er ikke til at forudsige. Frem for at fokusere på en specifik viden om udvalgte lande ser vi derfor en vigtighed i at fremme nogle almene interkulturelle kompetencer og uddannelse til globalt medborgerskab.

Metoden er gennem en årrække afprøvet i Storbritannien, og komparative studier af britiske elever fra henholdsvis skoler med et globalt partnerskab og skoler uden partnerskab peger på en markant positiv effekt af skolepartnerskaber på elevernes viden om globale udfordringer og udviklingsspørgsmål. Skolepartnerskabsmetoden rummer et væsentligt potentiale, fordi der forudsættes en organisatorisk forankring af partnerskaberne på skolerne, som dermed er med til at sikre en mere grundlæggende og langsigtet effekt af samarbejdet.

Globale Skolepartnerskaber har brobyggerpotentiale, fordi programmet berører såvel den udviklingspolitiske som den uddannelsespolitiske interesse i, at danske børn og unge lærer at forholde sig til globale udviklingsspørgsmål.

Download strategipapir.